Physics of Thin Films by Ludmila Eckertova - AbeBooks